2005, foto: Daniela Vokounová & David Židlický

2005, foto: Daniela Vokounová & David Židlický

Studijní dokumentační centrum

velikost textu A A původní

 

Vila Tugendhat je od 1. července 1994 ve správě Muzea města Brna a veřejnosti je zpřístupněna jako instalovaná památka moderní architektury. Od 1. ledna 2005 působí přímo v objektu Studijní a  dokumentační centrum (SDC-VT). Jeho hlavním úkolem je shromažďovat především fakta a dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících, ale také o osudech domu po odchodu jeho majitelů a o lidech a událostech souvisejících s vilou po celou dobu její existence. 

Studijní centrum ve vile Tugendhat se zaměřuje také na širší historické souvislosti s důrazem na brněnskou architekturu od 19. století až po  současnost. V této oblasti vyvíjí SDC-VT samostatnou vědeckovýzkumnou, badatelskou a publikační činnost a úzce spolupracuje s pracovištěm dějin architektury a urbanismu Muzea města Brna, kde je mj. uložena originální plánová a fotografická dokumentace k vile Tugendhat. Dále kooperuje např. se Studijním a dokumentačním centrem Adolfa Loose v  pražské Müllerově vile (badatelská spolupráce na projektu „Adolf Loos - dílo v českých zemích“) a s dalšími institucemi tohoto typu v České republice i v zahraničí.

Jako studijní a badatelské středisko je k dispozici především odborné veřejnosti a studentům, ale samozřejmě také všem zájemcům o  vilu Tugendhat a o brněnskou moderní architekturu. Od roku 2009 jsou veškeré dokumenty shromážděné v SDC-VT systematicky převáděny na elektronická média a výběr z nich je uveřejňován na webových stránkách vily Tugendhat.

Nedílnou součástí SDC-VT je postupně budovaná knihovna, kde je k dispozici domácí i zahraniční literatura o vile Tugendhat a hlavně o evropské periodě díla Ludwiga Miese van der Rohe. Velkou část knihovního fondu pak tvoří literatura vztahující se k brněnské architektuře od 19. století až do současnosti a k moderní architektuře na území České republiky obecně. Knižní tituly doplňují také příspěvky, které jsou excerpovány z domácích a zahraničních odborných periodik.

Studijní a dokumentační centrum ve vile Tugendhat je v současnosti badatelům k  dispozici kdykoli po předchozí domluvě telefonem nebo e-mailem.