Návštěvní řád

velikost textu A A původní

 

Návštěvní řád platný od 1. ledna 2020 ke stažení zde.

 

Muzeum města Brna

NKP VILA TUGENDHAT

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

Národní kulturní památka vila Tugendhat, památka zapsaná na seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, je ve správě Muzea města Brna, příspěvkové organizace, zřizované statutárním městem Brnem. Organizačně je začleněna jako Samostatné oddělení NKP vila Tugendhat. Vedoucí tohoto oddělení nese označení „ředitel vily Tugendhat“. Je řízen přímo ředitelem muzea. Ředitel vily Tugendhat zajišťuje odbornou činnost Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat, návštěvnický provoz objektu a jeho správu.

II. Otevírací doba

NKP Vila Tugendhat je otevřena pro návštěvníky celoročně, včetně státních svátků, s výjimkou předem oznámených zavíracích dnů či hodin. Otevírací doba areálu je definována následně:

 1. Období listopad – únor
  Denně, kromě pondělí v době od 9.00 do 17.00 hodin. Prohlídky začínají v 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00 a 16.00 hodin. Hlavní pokladna je otevřena do 16.30 hodin. areál NKP Vila Tugendhat se uzavírá v 17.15. 
 2. Období březen – říjen
  Denně, kromě pondělí v době od 10.00 do 18.00 hodin. Prohlídky začínají v 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00 a 17.00 hodin. Hlavní pokladna je otevřena do 17.30 hodin, areál NKP Vila Tugendhat se uzavírá v 18.15.
 3. Návštěvní dny a hodiny mohou být podle provozních podmínek upraveny. Informace o výjimečném otevření či uzavření objektu jsou vždy s minimálně týdenním předstihem uvedeny na webových stránkách www.tugendhat.eu. Jedinou výjimkou z tohoto nařízení jsou neočekávané zásahy vyšší moci (povětrnostní podmínky, výpadek proudu atd.)

III. Prohlídkové okruhy a vstupné

 1. I. ZÁKLADNÍ OKRUH (obytné prostory vily, zahrada)
  3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa; vstupní hala; rodičovská sekce; dětská sekce)
  2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor; přípravna, kuchyň, zahrada
  délka: cca 60 minut
  vstupné: plné: 350 Kč
  snížené: 200 Kč 
     
  rodinné (2 dospělí a 1–2 děti do 15 let) 800 Kč

  II. okruh ROZŠÍŘENÝ (obytné prostory vily, technické zázemí, zahrada) 
     
  rozšíření I. prohlídkového okruhu o technické zázemí vily (strojovna vzduchotechniky; kotelna; strojovna pro elektrické spouštění oken; prádelna; fotokomora; molová komora) 
     
  délka: cca 90 minut 
     
  vstupné: plné: 400 Kč 
     
  snížené: 250 Kč 
     
  rodinné (2 dospělí a 1–2 děti do 15 let) 950 Kč

  III. okruh ZAHRADA (prohlídka zahrady je součástí I. a II. okruhu) 
     
  v otevírací dny lze v případě vhodných povětrnostních podmínek zakoupit jednorázovou vstupenku do prostor zahrady a návštěvnického centra s výstavou v ceně 50 Kč. Platnost vstupenky je omezena otevírací dobou vily Tugendhat v den kdy byla vystavena.

 2. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno platným cenovým výměrem vydaným Muzeem města Brna. Výměr je k nahlédnutí u pokladny. Úhradu vstupného lze provést:
  a) při platbě za skupinu 16 a více osob na pokladně v české měně nebo platební kartou objektu.
  b) prostřednictvím internetového online prodeje při dodržení Smluvních obchodních podmínek Muzea města Brna zveřejněných v internetové aplikaci.
  c) fakturou, která musí být vystavena minimálně 14 pracovních dní před termínem prohlídky. Platba musí být na účet muzea připsána minimálně 1 pracovní den před termínem prohlídky. Nedodržení splatnosti znamená automatické zrušení rezervace.
 3. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a řídit se pokyny zaměstnanců objektu, případně dalších zaměstnanců Muzea města Brna.
 4. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky nelze vrátit. 
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Nárok na snížené vstupné mají:
  – žáci a studenti (do 26 let věku, je nutné předložit platný průkaz studenta s fotografií)
  – lektoři a učitelé (je nutné předložit platný průkaz ITIC)
  – senioři od 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
  – rodinné vstupné: 2 dospělí a 1–2 děti do 15 let
  – děti od 2 do 6 let: jednotné vstupné 20 Kč 
 7. Nárok na vstup zdarma mají:
  – držitelé průkazu: ICOM, Asociace muzeí a galerií České republiky a Uměleckohistorické společnosti, doprovod ZTP, děti do 2 let věku, držitelé průkazu DOCOMOMO.

IV. Prohlídka objektu

 1. Prohlídky interiérů se konají výhradně s průvodcem vily Tugendhat. Průvodcovský výklad je zahrnut v ceně vstupného. V jedné prohlídkové skupině smí být z kapacitních a bezpečnostních důvodů maximálně 16 osob, výjimku může v odůvodněných případech udělit pouze ředitel vily Tugendhat nebo ředitel Muzea města Brna.
 2. Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 3. Návštěvníkům je v objektu povolen pohyb pouze v prostoru určeném pro veřejnost. Vstup mimo prostory určené pro veřejnost je zakázán a Muzeum města Brna neodpovídá za žádné škody vzniklé porušením tohoto zákazu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou označeny. 
 4. Návštěvníci jsou před zahájením prohlídky průvodcem seznámeni se zásadami bezpečného pohybu v objektu i v přilehlé zahradě a jsou povinni se jimi řídit, dbát vyznačených informací na bezpečnostním značení, na riziko pádu, zakopnutí, naražení (tj. na snížené a zúžené průchozí profily, nerovnosti na podlaze, skleněné plochy apod.).
 5. Z důvodů bezpečnosti je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů.
 6. Na základě povolení ředitele Muzea města Brna či ředitelky vily Tugendhat může být zorganizována ve výjimečných případech zvláštní prohlídka pro minimálně 5, maximálně 16 osob. Pokud je prohlídka zorganizována v rámci pracovní doby, je vstupné navýšeno o příplatek za zvláštní prohlídku ve výši 100% vstupného. V případě, že se prohlídka koná mimo otevírací dobu, činí příplatek za zvláštní prohlídku 200%. Výjimku ze zaplacení příplatku může udělit pouze ředitel Muzea města Brna či ředitelka vily Tugendhat. Možnosti platby se řídí stejnými zásadami, jako běžná prohlídka.

V. Jiné užívání prostor objektu

Jakékoli jiné využívání prostor objektu se uskutečňuje výhradně na základě povolení ředitele Muzea města Brna či ředitelky vily Tugendhat a po uzavření předchozího smluvního vztahu, jehož součástí je i Provozní řád pro pronájmy ve vile Tugendhat. O jakýkoliv požadavek tohoto charakteru musí být písemně žádáno s dostatečným předstihem.

VI. Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek 

 1. Návštěvníci jsou povinni se po celou dobu svého pobytu objektu chovat s důstojností odpovídající historickému a kulturnímu významu vily Tugendhat, s největší ohleduplností vůči hmotné podstatě této kulturní památky i vůči ostatním návštěvníkům.
 2. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců objektu, případně dalších zaměstnanců Muzea města Brna. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, jeho zařízení a vybavení, či v případě chování, které vyrušuje ostatní návštěvníky ve skupině, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití jiných omamných látek a osobám v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu, nebo osobám se silně asociálním chováním, nebude přístup do objektu umožněn.
 4. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho zařízení a vybavení, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  a) dotýkat se stěn a povrchů, vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli jinak poškozovat;
  b) usedat do sedacího mobiliáře;
  c) manipulovat s ovládacími prvky oken, žaluzií, zařizovacích předmětů a dalšího technického vybavení objektu; 
  d) opouštět vymezenou trasu, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny, rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy apod.) výklad průvodce nebo ztěžovat ostatním návštěvníkům prohlídku;
  e) v celém areálu objektu manipulovat s otevřeným ohněm;
  f) kouřit, jíst, pít a žvýkat žvýkačky celém areálu objektu, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.;
  g) trhat květiny, lámat větve stromů a keřů,
  h) odhazovat odpadky;
  i) vstupovat do interiérů v obuvi s jehlovými podpatky, dále pak se zavazadly a deštníky;
  j) do areálu objektu vstupovat s živými zvířaty, vjíždět vozidly a jízdními koly, do interiéru dětskými kočárky; vjezd vozíky pro tělesně postižné do interiéru je povolen.
  Nedodržování těchto zákazů může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození zařízení a vybavení objektu během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu v jeho prostorách nacházejí, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

VII. Fotografování a filmování

 1. Fotografování a filmování (včetně mobilními telefony) pro soukromé účely je povoleno bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (světlo, zdroj) po úhradě poplatku 300 Kč/osoba. Za soukromé účely se nepovažuje užití fotografií k účelům komerčním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod.
 2. Fotografování a filmování pro jiné než soukromé účely je možné pouze na základě předchozí písemné žádosti a se souhlasem ředitele Muzea města Brna.
 3. Použití jakékoli fotografie nebo filmového materiálu bez povolení bude řešeno právní cestou.
 4. Novináři pořizující záběry pro profesionální účely mohou záběry pořizovat pouze po obdržení platné akreditace. Informace o akreditacích jsou uvedeny na webových stránkách vily Tugendhat v sekci Media.
 5. Muzeum města Brna upozorňuje návštěvníky, že NKP Vila Tugendhat a v ní nacházející se předměty jsou autorskými díly podle autorského zákona, u nichž dosud neuplynula doba trvání majetkových autorských práv. Tyto předměty požívají ochrany uvedeným zákonem a nelze je, až na výjimky a omezení stanovené autorským zákonem, užít bez oprávnění (licence) poskytnuté autory nebo jejich dědici na základě smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení 

 1. Přání, stížnosti, připomínky a pochvaly mohou návštěvníci uplatnit písemně do Knihy návštěv, která je k dispozici u ředitele vily Tugendhat, nebo se písemnou formou obrátit na Muzeum města Brna.
 2. Odpovědnost Muzea města Brna za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. Muzeum města Brna nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. 
 4. Náhrada škody vzniklé na zařízení a vybavení objektu nebo dalším majetku Muzea města Brna bude vymáhána na osobě, která škodu způsobila. 
 5. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit pouze ředitel Muzea města Brna.

Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2020. 

Všem návštěvníkům vily Tugendhat děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu.

V Brně dne 1. září 2019

 

PhDr. Pavel Ciprian
ředitel Muzea města Brna