Provozní řád nebytových prostor

velikost textu A A původní

 

 

Provozní řád nebytových prostor ke stažení zde.

 

PROVOZNÍ ŘÁD

nebytových prostor v NKP vila Tugendhat při krátkodobém užívání pro kulturní a společenské akce

 1. Nebytové prostory objektu vila Tugendhat, vymezené ke krátkodobému užívání formou pronájmu na pořádání kulturních a společenských akcí (dále jen „akce“) jsou součástí Národní kulturní památky a podléhají zvláštnímu režimu. Charakter těchto akcí i způsob užívání příslušných prostor nesmí být v rozporu s historickým a kulturně společenským významem této památky a se zájmy její ochrany. Uživatel je povinen se s režimem užívání před předáním části nemovitosti k užívání seznámit, tento zvláštní režim dodržovat, v době přípravy, průběhu a ukončení akce respektovat a dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců pronajímatele. Za tím účelem určí pronajímatel odpovědného zaměstnance, který bude vykonávat správcovské funkce pronajímatele. 
 2. Na výkon správcovských funkcí pronajímatele, potřebných obslužných prací a součinnosti s nájemcem v časovém období přesahujícím běžnou pracovní dobu pověřených zaměstnanců pronajímatele sjedná s nimi nájemce dohodu o odměně.
 3. Užívání nebytových prostor pro uskutečnění akce se děje na základě nájemní smlouvy, která vymezí konkrétní prostory, účel užívání, čas konání akce od počátku její přípravy (navážení materiálu apod.) do ukončení včetně uvedení užívaných prostor do původního stavu, cenu nájmu, termín a způsob platby a další podmínky uskutečnění akce. Předání a převzetí předmětu nájmu nájemci a po skončení akce zpětné převzetí prostorů pronajímatelem se protokoluje v zápisu potvrzeném pronajímatelem a nájemcem. 
 4. Nájemce je povinen užívat prostory a zařízení pouze ke smluvenému účelu užívání a v rozsahu dohodnutém v nájemní smlouvě. Bez zbytečného odkladu je povinen oznámit pronajímateli škody na majetku, závady, poruchy a všechny další skutečnosti a události, které by pronajímatel jako správce svěřeného majetku měl znát.
 5. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni vstoupit do míst, které jsou předmětem nájmu. Pronajímatel má právo okamžitě ukončit užívání předmětných částí nemovitosti a tím i akci, pokud by během ní docházelo k vážným újmám na zdraví účastníků nebo k ničení a poškozování majetku. Toto právo přísluší pronajímateli rovněž v případě, že prokazatelně takové nebezpečí hrozí.
 6. Nájemce je povinen, vyžaduje-li to charakter a rozsah akce, zajistit vlastní pořadatelskou službu, která je způsobilá organizovat její řádný chod a klidný průběh. Pořadatelskou službu nájemce předem seznámí se základními informacemi, které by pořadatel měl znát. Pořadatelská služba bude vykonávat svoji činnost i při vstupu do užívaných částí nebytových prostor a v prostorách souvisejících. Musí zajistit, aby osoby uživatele i účastníci akce nevstupovali do prostor, které nejsou předmětem užívání.
 7. Jakékoli úpravy či změny v pronajatých prostorách a na dalších užívaných věcech smí nájemce provádět výhradně a pouze na základě písemného souhlasu pronajímatele. V případě, že budou takové změny či úpravy povoleny, je nájemce povinen předmět nájmu po skončení akce uvést do původního stavu, nestanoví-li pronajímatel jinak. Bez souhlasu určeného odpovědného zaměstnance pronajímatele nesmí nájemce jakkoliv manipulovat s chráněným mobiliářem ani s technickým zařízením. Nájemce je povinen dbát při užívání maximální opatrnosti, aby nedošlo k žádným škodám zejména na památkově chráněném interiéru objektu, včetně mobiliáře.
 8. Nájemce je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by nad míru přípustnou rušila nebo mohla rušit činnost pronajímatele, zejména je povinen zajistit, aby příprava i průběh akce nerušila návštěvnický provoz pronajímatele. 
 9. Nájemce je povinen zajistit po celou dobu nájmu dodržování přísného zákazu kouření, jakékoliv manipulace s otevřeným ohněm. Konzumace nápojů a jídel je povolena pouze v technickém podlaží objektu.
 10. Nájemce je povinen na své náklady udržovat čistotu a pořádek v místech, které užívá a to jak během akce, tak i po jejím skončení. Tuto povinnost má nájemce rovněž i mimo předmět nájmu, tj. v těch místech v objektu, kde se účastníci akce mohou pohybovat. Nájemce je povinen předat pronajímateli po skončení akce předmět nájmu ve stavu, v jakém ho převzal. Nebude-li tomu tak, má pronajímatel právo účtovat uživateli náklady, které mu vzniknou uvedením předmětu nájmu do původního stavu. 
 11. Nájemce odpovídá za jakékoli znehodnocení, zničení nebo odcizení věcí, nalézajících se v pronajatém prostoru.
 12. V užívaných prostorách odpovídá nájemce za bezpečnost práce, dodržování požárních a hygienických předpisů a předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, jako např. likvidace odpadu apod. Dojde-li  k porušení právních norem, povinností obsažených v Provozním řádu pronajímatele nebo v nájemní smlouvě a byla-li takto způsobena pronajímateli škoda či uložena v této souvislosti sankce, má nájemce povinnost takovou škodu nebo sankci pronajímateli v plné výši uhradit.
 13. Nájemce je povinen zajistit splnění všech správně právních povinností souvisejících s přípravou, organizováním a průběhem akce, jako např. ohlášení na ÚMČ Brno-sever, náležitostí vůči Ochrannému svazu autorskému  p r o   p r á v a   k   d í l ů m   h u d e b n í m  (OSA), DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentuře, atp.
 14. Výkon zvukové aparatury používané na akci nesmí přesáhnout 3 kW a nad přípustnou míru obtěžovat hlukem nejbližší obydlené okolí.
 15. Je-li součástí užívání odběr el. energie, určí pronajímatel odpovědného zaměstnance, který zajistí připojení k elektrické síti a odstranění případných závad na dodávce el. energie. Maximální příkon elektrických spotřebičů nájemce nesmí překročit 10 kW. Jakákoliv manipulace s elektrickým zařízením pronajímatele je zakázána.

 

 

V Brně dne 1. 11. 2008 
aktualizace 1. 9. 2015 

 

PhDr. Pavel Ciprian
ředitel Muzea města Brna