Ložnice pána (3. NP); původní Sorelův cement pod krytinou PVC z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýPokoj chlapců (3. NP); původní Sorelův cement s nánosy lepidla od krytiny PVC z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýDetail struktury Sorelova cementu, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); spojení segmentů opláštění ocelových nosných sloupů, 2010, foto: Ladislav ChládekHlavní obytný prostor (2. NP); spojení segmentů opláštění ocelových nosných sloupů; vlevo nahoře 	hlava nýtu, vpravo distanční dřevěný špalík s fragmentem původního linolea značky DLW, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); spojení segmentů opláštění ocelových nosných sloupů; viditelné fragmenty původního linolea značky DLW, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); řez vrstvou původního Sorelova cementu, 2010, foto: Ladislav ChládekHlavní obytný prostor (2. NP); fragmenty distančního dřevěného špalíku (vlevo) a původního linolea značky DLW, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); odstranění betonové podlahy z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od zimní zahrady, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); kari sítě pod odstraněnou betonovou podlahou z 80. let, 2010, foto: David ŽidlickýHlavní obytný prostor (2. NP); průhled od jídelny, 2010, foto: David Židlický

Ložnice pána (3. NP); původní Sorelův cement pod krytinou PVC z 80. let, 2010, foto: David Židlický

DUBEN 2010

velikost textu A A původní

 

PRVNÍ ZASEDÁNÍ PORADNÍHO SBORU THICOM
V pátek 9. dubna 2010 proběhlo ve vile Tugendhat první zasedání Mezinárodního expertního poradního sboru pro zajištění odborného dohledu nad realizací památkové obnovy vily Tugendhat v Brně (THICOM - Tugendhat House International Committee). Tento mezinárodní sbor expertů byl zřízen na základě rozhodnutí Rady města Brna 1. prosince 2009. Členové THICOMu přednesli na tomto zasedání svá první doporučení k projektu a k provádění vlastních prací.
Předseda sboru, Prof. Dr. Ivo Hammer, připomněl hlavní úkoly THICOMu:

odborný dohled a poradenství

podávání objektivních informací odborné veřejnosti

Podle stanov proběhla volba zástupce předsedy sboru, kterým byl zvolen architekt Wessel de Jonge z Rotterdamu.

V rámci prohlídky vily seznámil  Prof. Dr. Ivo Hammer přítomné členy THICOMu o výsledcích závěrečné kampaně restaurátorských průzkumů materiálů a povrchů, ve zkratce pojmenované  CIC (Conservation Investigation Campaign), a dále také s návrhy postupu při konzervaci a  opravách původní substance. CIC se konala od 1. do 5. března 2010 a  podílelo se na ní šest univerzit a vědeckých institucí ze čtyř zemí.
Během diskuse, která probíhala v atmosféře vzájemného respektu a vážnosti, se členové THICOMu sjednotili na prvních doporučeních, která jednohlasně přijali.
Přítomní členové:

Iveta Černá /Brno/, architektka, vedoucí pracoviště Muzea města Brna - vila Tugendhat, vedoucí protokolu komise
Wessel de Jonge /Rotterdam/, architekt, expert na rehabilitaci památek moderní architektury, místopředseda komise
Alex Dill /Karlsruhe/, architekt, vysokoškolský učitel moderní architektury
Daniela Hammer-Tugendhat /Wien/, historička umění, čestná předsedkyně komise
Ivo Hammer /Wien/, konzervátor/restaurátor, předseda komise
Petr Kroupa /Brno/ historik umění, ředitel NPÚ-ÚOP Brno
Karel Ksandr /Praha/, náměstek ředitele Národního muzea, bývalý odborný garant NPÚ pro vilu Tugendhat
Arthur Rüegg /Zürich/ architekt specializující se na rehabilitaci památek moderní architektury
Miloš Solař /Praha/, architekt, odborný garant NPÚ pro vilu Tugendhat 
Josef Štulc /Praha/, prezident českého národního výboru ICOMOS
Ana Tostões /Lisabon/, architektka a  historička architektury, předsedkyně do.co.mo.mo. international
Ruggero Tropeano /Zürich/, architekt specializující se na rehabilitaci památek moderní architektury
Martin Zedníček /Brno/, architekt, vedoucí  Odboru památkové péče Magistrátu města Brna

Příští zasedání komise se bude konat 4. června 2010 v Brně.

 

 

SORELŮV CEMENT
Po odstranění krytiny PVC, která byla položena při obnově vily v 80. letech, byl ve 3. NP (ložnicové patro) objeven Sorelův cement. Sorelův cement byl patentován v roce 1927 a vyráběl se z páleného magnesitu a roztoku chloridu hořečnatého s přísadami dalších plniv. Byl používán k výrobě umělého kamene a zvláště k výrobě bezesparých podlah (xylolit) Tento materiál byl použit také v hlavním obytném prostoru, kde však byl v celé ploše v 80. letech odstraněn a nahrazen betonovou mazaninou s ocelovou výztuží (kari sítě). Zbytky Sorelova cementu v hlavním obytném prostoru byly zjištěny při líci zdi pod travertinovými sokly. Zatím nelze jednoznačně určit, zda Sorelův cement byl ve vile Tugendhat užit již při její dostavbě v roce 1930 nebo až při poválečné obnově v roce 1945, kdy byla původní podlahová krytina Deutsche Linoleum-Werke (DLW) nahrazena červeně zbarveným xylolitem (viz fotografie Petera Zerwecka z r. 1969 v sekci Studijní a dokumentační centrum).

OPLÁŠTĚNÍ SLOUPŮ V HLAVNÍM OBYTNÉM PROSTORU

Ocelové nosné sloupy na průřezu kříže jsou v hlavním obytném prostoru opláštěny vždy čtyřmi pochromovanými mosaznými plechy s profilem ve tvaru písmene U. Po odstranění betonové mazaniny bylo možno pomocí zrcátka částečně zdokumentovat systém spojení segmentů opláštění. Potvrdila se tak úvaha Wolfa Tegethoffa, Tatjany Bayerové a Martiny Griseser Stremscheg, kteří předpokládali použití principu bajonetu s uzamčením vertikálním pohybem. V prostoru mezi opláštěním a konstrukcí sloupu byly objeveny distanční dřevěné špalíky. Dobře patrné jsou rovněž hlavy nýtů. Při vnitřním líci opláštění byly dokonce nalezeny fragmenty původní podlahové krytiny (DLW).

KANALIZACE
Byla obnažena část ležaté kanalizace vně objektu u zahradní terasy. Sonda mezi revizními šachtami prokázala její havarijní stav. Byl tak potvrzen dlouhodobý předpoklad, že dešťová a splašková voda unikala do podzákladí a byla jednou z příčin statických poruch zahradní terasy. Dále byla obnažena doposud ještě původní litinová dešťová a splašková svislá kanalizace. Byly provedeny kamerové zkoušky prokazující průchodnost.

VODOVOD A PLYNOVOD
Ve všech podlažích domu bylo obnaženo nepůvodní vodovodní potrubí z pozinku a bylo zčásti vyřezáno.
Byl proveden výkop a zaslepení přípojky plynu ve vozovce před objektem.

ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Archeologové z Muzea města Brna provedli archeologický průzkum v místech, kde byla odstraněna vegetace. Průzkum se zaměřil na hledání zbytků původního zasklení oken a byly nalezeny cca desítky úlomků skla, které budou podrobeny další analýze.

DALŠÍ PRÁCE
V 1. NP (technické podlaží) byla zčásti obnovena funkce instalačního kanálu s teplovodním potrubím, který byl v 80. letech zasypán, zabetonován a překryt novým souvrstvím podlahy. Proběhla odstávka výměníkové stanice a stávající technické vybavení, instalované v prostoru kotelny a koksovny v 80. letech, je připraveno k demontáži. Původní prvky (výtah na popel a jeho keramické obložení) budou zachovány a restaurovány jako technická památka.

Bylo zahájeno zajištění a rehabilitace betonové opěrné zdi v prostoru tzv. tunelu, který odděluje vlastní stavbu od inženýrských sítí pod komunikací.

V posledním dubnovém týdnu bylo demontováno technické vybavení kotelny a koksovny.
Z hlavního obytného prostoru byl odstraněn kulatý jídelní stůl. Dřevěná stolní deska z 80. let, na které byla podepsána v roce 1992 smlouva o rozdělení Československa, bude uložena ve sbírkách Muzea města Brna.