Fragment skla pocházející zřejmě z původního zasklení hlavního obytného prostoru (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýFragment skla pocházející zřejmě z původního zasklení hlavního obytného prostoru (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýFragment skla pocházející zřejmě z původního zasklení hlavního obytného prostoru (2. NP), 2010, foto: David ŽidlickýTechnické podlaží (1. NP); provizorní podpůrná železná konstrukce v někdejší žehlírně, 2010, foto: David ŽidlickýBoční průčelí zahradní terasy; příprava transferu vnějších originálních omítek, 2010, foto: David ŽidlickýSchodišťové rameno zahradní terasy s demontovaným původním ocelovým zábradlím, 2010, foto: David ŽidlickýTzv. tunel (2. NP) po dokončení nátěrů ocelových stropních nosníků a po sanaci stropní desky, 2010, foto: David ŽidlickýTechnické zařízení pro vyvložkování kanalizace v místech, kde nebylo možno potrubí vyměnit, 2010, foto: David ŽidlickýStřecha; odstraňování dožilého nepůvodního souvrství střešního pláště, 2010, foto: David ŽidlickýStřecha; souvrství střešního pláště z 80. let, 2010, foto: David Židlický

Fragment skla pocházející zřejmě z původního zasklení hlavního obytného prostoru (2. NP), 2010, foto: David Židlický

SRPEN 2010

velikost textu A A původní

 

ODLEHČENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ PRO NÁSLEDNÉ SEJMUTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ ZAHRADNÍ TERASY
Po demontáži travertinové dlažby a stupňů zahradní terasy byla odstraněna podkladní betonová mazanina. V prostoru bývalé žehlírny (1. NP) byla instalována provizorní podpůrná železná konstrukce, která zajišťuje stropní desku terasy. Původní ocelové zábradlí zahradní terasy a schodiště bylo demontováno a odvezeno do dílny na repasi a restaurování.

VENKOVNÍ KANALIZACE A NÁLEZ SKLA

Podél zimní zahrady byla položena nová kameninová ležatá kanalizace. Během výkopových prací byly objeveny fragmenty skla různé síly (od 2,0 do 9,8 mm). Vzorky skla z tohoto zásypu byly odeslány k podrobné laboratorní analýze pro ověření jejich autenticity. Sklo mírně nažloutlé barvy o síle 9,8 mm by mohlo pocházet z původního zasklení hlavního obytného prostoru (2. NP).

Tzv. TUNEL – vzduchová izolační dutina
V prostoru tzv. tunelu (2. NP) byl dokončen nátěr ocelových stropních nosníků a provedena sanace stropní desky. Jedno z nosných železobetonových žeber bylo opraveno torkretáží (stříkaným betonem) s povrchovou úpravou přizpůsobenou dobovému vzhledu.

RESTAUROVANÍ A KONZERVACE KOVOVÝCH PRVKŮ
Započalo se s odbornou demontáží, po níž následoval transport do pasířské dílny těch ocelových prvků, které nebudou ošetřeny „in situ“:
ocelových konzol pro rozvody ústřední topení a zdravotechnických instalací v technickém podlaží (1. NP)
ocelového zábradlí zahradní terasy (2. NP)
ocelových okenních křídel pásového okna v sušárně a žehlírně (1. NP)
svinovacích rolet z nadokenních boxů v ložnicovém patře (3. NP)

KANALIZACE V INTERIERU

Kamerové zkoušky technického stavu kanalizace, které proběhly v měsíci dubnu, definovaly úseky, kde bylo třeba jednotlivé kusy či větve vyměnit a kde bude provedena speciální oprava původních kusů. V místech, kde nebylo možno provést výměnu porušené ležaté a svislé kanalizace, bylo zvolena metoda vyvložkováním. Stávající kusy byly nejprve očištěny tlakovou vodou. Poté byl do původního kusu zaveden tzv. textilní rukávec a pod tlakem vpouštěna pryskyřice, po jejímž vytvrdnutí vznikl uvnitř potrubí nový plášť s dlouhodobou životností.

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Nepůvodní dožilé souvrství střešního pláště (sestávající z asfaltových pásů, betonové mazaniny s kari sítí, perlit-betonu a písku) bylo odstraněno až na původní vrstvu betonové mazaniny z roku 1930. Tento technologicky i časově náročný proces dosud probíhá, realizována je cca 1 čtvrtina plochy.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO STATICKÉ ZABEZPEČENÍ ZAHRADNÍ TERASY
Projekčně je připravován transfer vnějších originálních omítek se záměrem jejich osazení do původní polohy po provedeném statickém zajištění zdiva.

DALŠÍ PRÁCE
Pokračuje drážkování a montáž nových elektrorozvodů v ložnicovém patře (3. NP) . Ve 2. polovině měsíce byly dokončeny rozvody silnoproudu ve 2. a 3. NP.
V hlavním obytném prostoru (2. NP) se provádějí další pilotní plochy pro restaurování vnitřních omítek.
V prostoru bývalé prádelny (1. NP) byly sejmuty nepůvodní omítky. Při snímání druhotných vrstev byla nalezena vrstva původní malty, v níž byly osazeny původní obklady odstraněné v 80. letech.